RIG VEDA
VEDANGA JYOTISHA
DI LAGADHA

FONT:
Sanskrit 2003
IAST

पञ्चसंवत्सरमयं युगाध्यक्षं प्रजापतिम् ।
दिनर्त्वयनम्आस्आङ्गं प्रण्अम्य श्इरस्आ श्उचिः ॥ १॥
pañcasaṃvatsaramayaṃ yugādhyakṣaṃ prajāpatim ।
dinartvayanamāsāṅgaṃ praṇamya śirasā śuciḥ ॥ 1॥

पञ्चन् (pañcan) = cinque; संवत्सरमय (saṃvatsaramaya) = composto da cinque anni; युग (yuga) = periodo di tempo; अध्यक्ष (adhyakṣa) = signore; प्रज्आपतिम् (prajāpatim) = nome [Brhama]; दिन (dina) = giorno; ऋतु (ṛtu) = stagione; अयन (ayana) = il corso settentrionale e meridionale del Sole; मास (māsa) = mese; अङ्ग (aṅga) = divisione; प्रणम्य (praṇamya) = prostrato; शिरसा (śirasā) = con la testa; शुचिस् (śucis) = purificato.

Purificato, con la testa china verso la divisione dei giorni, delle stagioni, degli ayana, dei mesi e Prajapati, il signore dello yuga  composto da cinque anni.

प्रण्अम्य शिरसा कालमभिवाद्य सरस्वतीम् ।
क्आलज्ञ्आनं प्रवक्ष्य्आमि लगधस्य मह्आत्मनः ॥ २॥
praṇamya śirasā kālamabhivādya sarasvatīm ।
kālajñānaṃ pravakṣyāmi lagadhasya mahātmanaḥ ॥ 2॥

प्रणम्य (praṇamya) = prostrato; शिरसा (śirasā) = con la testa; क्आलम् (kālam) = tempo; अभिव्आद्य (abhivādya) = salutato con rispetto; क्आल (kāla) = tempo; प्रवक्ष्य्आमि (pravakṣyāmi) = spiegherò; लगधस्य (lagadhasya) = di Lagadha; मह्आत्मनस्  (mahātmanas) di mahatma.

Dopo aver chinato la testa al tempo e salutato con rispetto l’onorevole Saraswati, spiegherò la scienza del tempo di mahatma  Lagadha.

ज्योतिष्आम् अयनम् पुण्यम् प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ।
सम्मतम् ब्र्आह्मण्एन्द्र्आण्आं यज्ञक्आलार्थसिद्धये ॥ ३ ॥
jyotiṣām ayanam puṇyam pravakṣyāmyanupūrvaśaḥ ।
sammatam brāhmaṇendrāṇāṃ yajñakālārthasiddhaye ॥ 3॥

ज्योतिष्आम् (jyotiṣām) = dei corpi celesti; अयनम् (ayanam) = sentiero; पुण्यम् (puṇyam) = sacro; प्रवक्ष्य्आमि (pravakṣyāmi) = spiegherò; अनुप्ऊर्वश्अस् (anupūrvaśas) = nel dovuto modo; सम्मतम् (sammatam) = approvato da; ब्र्आह्मण्अ (brāhmaṇa) = prete; इन्द्र (indra) = signore; यज्ञ्अ (yajña) = sacrificio; क्आल (kāla) = tempo; अर्थसिद्धि (arthasiddhi) = successo.

Nel dovuto ordine, spiegherò il sacro sentiero dei corpi celesti per un dato momento, approvato dal signore dei sacerdoti per il successo del sacrificio.

निरेकम् द्वादशाभ्यस्तम् द्विगुणम् गतसंयुतम् ।
ष्अष्ट्य्आ षष्ट्य्आ युतम् द्व्आभ्य्आं पर्वण्आम् राशिर् उच्यते ॥ ४ ॥
nirekam dvādaśābhyastam dviguṇam gatasaṃyutam ।
ṣaṣṭyā ṣaṣṭyā yutam dvābhyāṃ parvaṇām rāśir ucyate ॥ 4॥

निर् (nir) = meno; एक (eka) = uno; द्व्आदश्अ (dvādaśa) = dodici; अभ्यस्त (abhyasta) = moltiplicato; द्वि (dvi) = due; गुण्अ (guṇa) = moltiplicare; गत (gata) = ottenuto; संयुत (saṃyuta) = aggiungi a; ष्अष्ट्य्आ (ṣaṣṭyā) sessanta; ष्अष्ट्य्आ (ṣaṣṭyā) sessanta; युतम् (yutam) = aggiunto; द्व्आभ्य्आम् (dvābhyām) = con due; पर्वण्आम् (parvaṇām) = giorni di Luna nuova o piena; र्आश्इस् (rāśis) = quantità; उच्यते (ucyate) = dichiarato.

[Prendi il numero ordinario di anni raggiunti nel attuale yuga] meno uno, moltiplicati per dodici, moltiplicati per due, aggiungili [ai parvan] ottenuti [nell’anno in corso]. Per ogni 60 [parvan], vanno aggiunti due [parvan]. Dichiarata è la quantità dei parvan.

स्वर् आक्रमेते सोमार्कौ यदा साकं सवासवौ ।
स्य्आत् तद्आदि युगम् म्आघः तपः श्उक्लो’यनम् ह्युदक् ॥ ५ ॥
svar ākramete somārkau yadā sākaṃ savāsavau ।
syāt tadādi yugam māghaḥ tapaḥ śuklo’yanam hyudak ॥ 5॥

स्वर् (svar) = astronomicamente; आक्रमेते (ākramete) i due sorgono; सोम (soma) = Luna; अर्क (arka) = Sole; यद्आ (yadā) = quando; स्आकम् (sākam) = simultaneamente; स (sa) = con; व्आसव (vāsava) = Dhanishtha nakshatra; स्य्आत् (syāt) = dovrebbe essere; तद्आदि (tadādi) = da lì in avanti; युगम् (yugam) = yuga; म्आघस् (māghas) = Magha; तपस् (tapas) = tapas; श्उक्लस् (śuklas) = Luna crescente; अयनम् (ayanam) = ayana; हि (hi) = in verità; (udak) = verso nord.

Astronomicamente quando la Luna e il Sole sorgono simultaneamente con Vasava  [Dhanishtha nakshatra], da quel momento in poi ha inizio lo yuga. È Magha  [il mese lunare sinodico], è Tapas [il mese solare stagionale], la Luna sta crescendo e in effetti il movimento è verso nord.

प्रपद्येते श्रविष्ट्हादौ सूर्याचन्द्रमसावुदक् ।
स्आर्प्आर्धे दक्षिण्आर्कस् तु माघश्रावणयोः सद्आ ॥ ६ ॥
prapadyete śraviṣṭhādau sūryācandramasāvudak ।
sārpārdhe dakṣiṇārkas tu māghaśrāvaṇayoḥ sadā ॥ 6॥

प्रपद्येते (prapadyete) = questi vanno; श्रविष्ट्ह्आ (śraviṣṭhā) = nakshatra Dhanishtha; द (da) = darsi; स्ऊर्य्आ (sūryā) = il Sole; चन्द्रमस् (candramas) = la Luna; उदक् (udak) = verso nord; स्आर्प (sārpa) = nakshatra Ashlesha; अर्ध (ardha) = a metà strada; दक्ष्इण्अ (dakṣiṇa) = sud; अर्क (arka) = il Sole; तु (tu) = ma; म्आघ (māgha) = mese di magha; श्र्आवण्अ (śrāvaṇa) = mese di sravana; सद्आ (sadā) = sempre.

Il Sole e la Luna dati alla nakshatra Dhanishtha si muovono in direzione nord. Quando a metà strada nella nakshatra Ashlesha , il Sole si muove in direzione sud, questo sempre nel mese [sinodico lunare] di Magha e Shravana, rispettivamente.

घर्मवृद्धिर् अपां प्रस्थः क्ष्अपाह्रास उदग्गतौ ।
दक्षिण्ए तौ विपर्य्आसः षण्मुह्ऊर्त्ययनेन तु ॥ ७ ॥
gharmavṛddhir apāṃ prasthaḥ kṣapāhrāsa udaggatau ।
dakṣiṇe tau viparyāsaḥ ṣaṇmuhūrtyayanena tu ॥ 7॥

घर्म (gharma) = giorno; व्ऋद्धि (vṛddhi) = crescere; अप्आम् (apām) = di acqua; प्रस्थस् (prasthas) = 1,57 minuti; क्ष्अप्आ (kṣapā) = notte; ह्र्आस (hrāsa) = decrescere; उदक् (udak) = verso nord; गति (gati) = procedere; दक्ष्इण्ए (dakṣiṇe) = quando a sud; तौ (tau) = questi due; विपर्य्आसस् (viparyāsas) = scambiano; ष्अष् (ṣaṣ) = sei; मुह्ऊर्त्ई (muhūrtī) = periodi di 48 minuti; अयन (ayana) = periodo di 6 mesi.

L’aumento del giorno è un di prastha d’acqua [1,57 minuti] quando il Sole è nel corso settentrionale con diminuzione della notte. Quando [nel corso] meridionale, questi due si scambiano. E durante un ayana [l’aumento e la diminuzione degli importi è uguale] a sei muhurta  [4 ore e 48 minuti].

प्रथमं सप्तमं चाहुर् अयनाद्यं त्रयोदशम् ।
चतुर्थं दश्अमं चैव युग्म्आद्यम् बहुले प्य्ऋतौ ॥ ८ ॥
prathamaṃ saptamaṃ cāhur ayanādyaṃ trayodaśam ।
caturthaṃ daśamaṃ caiva yugmādyam bahule pyṛtau ॥ 8॥

प्रथमम् (prathamam) = primo; सप्तमम् (saptamam) = settimo; च (ca) = e; आहुस् (āhus) = loro hanno detto; अयन (ayana) = periodo di sei mesi; आद्य (ādya) = cominciare; त्रयोदश्अम् (trayodaśam) = tredicesimo; चतुर्थम् (caturtham) = quarto; दश्अमम् (daśamam) = decimo; च (ca) = e; एव (eva) = in verità; युग्म (yugma) = confluenza; बहुले (bahule) = quando accompagnati; अपि (api) = sicuramente; ऋतौ (ṛtau) = con sei.

Loro hanno detto che il primo, il settimo, il tredicesimo [tithi della Luna crescente], il quarto e il decimo [tithi della Luna calante] sono l’inizio degli ayana; e in verità, cominciando dal punto di incrocio sono sicuri quando accompagnati da sei [oltre i precedenti tithi].

वसुस् त्वष्ट्आ भवो जश्च मित्रस् सर्पो श्विनौ जलम् ।
ध्आत्आ कश्च्आयन्आद्य्आस् स्यु अर्धपञ्चमभस् त्वृतु ॥ ९ ॥
vasus tvaṣṭā bhavo jaśca mitras sarpo śvinau jalam ।
dhātā kaścāyanādyās syuḥ ardhapañcamabhas tvṛtuḥ ॥ 9॥

वसुस् (Vasus) = nome; त्वष्ट्आ (tvaṣṭā) = nome; भवस् (bhavas) = nome; अजस् (ajas) = nome; च (ca) = e; मित्रस् (mitras) = nome; सर्पस् (sarpas) = nome; अश्विनौ (aśvinau) = nome; जलम् (jalam) = nome; ध्आत्आ (dhātā) = nome; कस् (kas) = nome; च (ca) = e; अयन (ayana) = periodo di sei mesi; स्युस् (syus) = queste sono; अर्धपञ्चम (ardhapañcama) = quattro e mezzo; भ (bha) = nakshatra; तु (tu) = essere; ऋतुस् (ṛtus) = stagione.

Dall’inizio degli Ayana le [divinità delle nakshatra] sono Vasu, Tvashta, Bhavas, Aja, Mitra, Sarpa, i due Ashvini, Jala, Dhata  e Ka . Quattro nakshatra e mezzo sono una stagione.

भांशा स्युर् अष्ट्अका कार्या पक्ष्अद्वादशकोद्गताः ।
एक्आदश्अगुण्अश् चोन श्उक्ले र्धम् चैन्दव्आ यदि ॥ १० ॥
bhāṃśāḥ syur aṣṭakāḥ kāryāḥ pakṣadvādaśakodgatāḥ ।
ekādaśaguṇaś conaḥ śukle rdham caindavā yadi ॥ 10॥

भ (bha) = nakshatra; अंश्अ (aṃśa) = porzione; स्युस् (syus) = devono essere; अष्ट्अक्आस् (aṣṭakās) = otto; क्आर्य्आस् (kāryās) = essere moltiplicato; पक्ष्अ (pakṣa) = fase lunare; द्व्आदश्अक (dvādaśaka) = dodici; उद्गत (udgata) = diviso; एक्आदश्अ (ekādaśa) = undici; गुण्अ (guṇa) = moltiplicare; च (ca) = e; ऊनस् (ūnas) = il resto; श्उक्ले (śukle) = alla Luna piena; अर्धम् (ardham) = metà; च (ca) = e; ऐन्दव्आस् (aindavās) = lunazioni; यदि (yadi) = se.

Le porzioni delle nakshatra devono essere otto moltiplicate per quelle divise per dodici dal paksha e il resto moltiplicato per undici. Se le lunazioni [parvan] sono alla Luna piena, aggiungere la metà.

कार्या भांशाष्ट्अकस्थाने कला एकान्नविंश्अतिः ।
ऊनस्थाने त्रिसप्ततीर् उद्वपेद् ऊनसम्मिता ॥ ११ ॥
kāryā bhāṃśāṣṭakasthāne kalā ekānnaviṃśatiḥ ।
ūnasthāne trisaptatīr udvaped ūnasammitāḥ ॥ 11॥

क्आर्य्आस् (kāryās) = calcolare; भ (bha) = nakshatra; अंश्अ (aṃśa) = porzione; अष्ट्अक्आस् (aṣṭakās) = otto; स्थ्आन (sthāna) = evento; कल्आस् (kalās) = kalas; एक्आन्नविंश्अतिस् (ekānnaviṃśatis) = diciannove; ऊन (ūna) = resto; स्थ्आन (sthāna) = occorrenza; ऊनस्थ्आने (ūnasthāne) = quando vi è un resto; त्रिसप्तत्ईस् (trisaptatīs) = settantatré; उद्वपेद् (udvaped) = rimuovere; ऊन (ūna) = resto; सम्मित्आ (sammitā) = corrispondere.

Quando ci sono otto porzioni [di una] nakshatra, per ogni porzione devono essere calcolati diciannove kala. Quando c’è un resto, settantatré kala devono essere rimossi da ogni porzione rimanente.

त्र्यंश्ओ भशेष्ओ दिवसांश्अभागश् चतुर्दशश् चाप्यपनीय भिन्नम् ।
भ्आर्धे धिके च्आपि गते परोश्ओ द्वाव् उत्तमे तन् नवकैर् अवेद्य ॥ १२ ॥
tryaṃśo bhaśeṣo divasāṃśabhāgaś caturdaśaś cāpyapanīya bhinnam ।
bhārdhedhike cāpi gate paro ṃśo dvāv uttame tan navakair avedyaḥ ॥ 12॥

त्रि (tri) = tre; अंश्अ (aṃśa) = porzione; त्र्यंश्अस् (tryaṃśas) = terza porzione; भ (bha) = nakshatra; श्एष्अ (śeṣa) = resto; दिवस (divasa) = giorno; अंश्अ (aṃśa) = porzione; भ्आग (bhāga) = frazione; चतुर्दश्अस् (caturdaśas) = quattordici; च (ca) = e; अपि (api) = anche; अपन्ईय (apanīya) = avendo sottratto; भिन्नम् (bhinnam) = frazione; भ्आर्धे (bhārdhe) = quando mezza nakshatra; अधिके (adhike) = quando ancora; च (ca) = e; अपि (api) = anche; गते (gate) = quando situata; परस् (paras) = un’altra; अंश्अ (aṃśa) = porzione; द्वौ (dvau) = due; उत्तमे (uttame) = quando alla fine; तद् (tad) = questo; नवकैस् (navakais) = consistente di nove; अवेद्यस् (avedyas) = non aggiungere.

Il resto delle nakshatra una terza porzione, avendo sottratto/arrotondato fino a 14 [giorni ogni parvan]. Quando la metà delle nakshatra sono cresciute [a metà anno, aggiungere] un’altra porzione e una seconda quando è l’ultima [alla fine dell’anno]. Con la regola di navaka [queste porzioni siderali] non devono essere aggiunte.

पक्ष्आत् पञ्चदशाच् चोर्ध्वम् तद् भुक्तम् इति निर्दिशेत् ।
नवभिस् त्ऊद्गतो श्अस् स्याद् ऊनांश्अद्व्यधिकेन तु ॥ १३ ॥
pakṣāt pañcadaśāc cordhvam tad bhuktam iti nirdiśet ।
navabhis tūdgato ṃśas syād ūnāṃśadvyadhikena tu ॥ 13॥

पक्ष्आत् (pakṣāt) = dal paska; पञ्चदशात् (pañcadaśāt) = dal quindicesimo; च (ca) = e; ऊर्ध्वम् (ūrdhvam) = sorgere; तद् (tad) = questo; भुक्तम् (bhuktam) = punto è passato; निर्दिश्एत् (nirdiśet) = questo è dichiarato; नवभिस् (navabhis) = per nove: तु (tu) = ma; उद्गतस् (udgatas) = resto; अंश्अस् (aṃśas) = porzione; स्य्आत् (syāt) = dovrebbe essere; ऊन (ūna)
= meno; अंश्अस् (aṃśas) = porzione; द्वि (dvi) = due; अधिक (adhika) = ancora; तु (tu) = ma.

Quel punto in ascesa dal quindicesimo [tithi] paksha [alla fine di ogni parvan] dovrebbe essere dichiarato [dividendo il paksha] per nove e il resto moltiplicato per sette.

जौद्राग खेश्वे हीरोष्आचिन्मूषण्य सूमाधाण ।
रेमृघ्आस्व्आ पो ज  कृष्योहज्येष्ट्ह्आ इत्य्ऋक्ष्आलिङ्गै ॥ १४ ॥
jaudrāgaḥ kheśve hīroṣācinmūṣaṇyaḥsūmādhāṇaḥ ।
remṛghāsvā po jaḥ kṛṣyohajyeṣṭhā ityṛkṣāliṅgaiḥ ॥ 14॥

जौ (Jau) = Ashvini; द्र्आ (drā) = Ardra; गस् (gas) = Purvaphalguni; खे (khe) = Vishakha; श्वे (śve) = Uttarashadha; अह्ई (ahī) = Uttara Bhadrapada; रो (ro) =  Rohini; ष्आ (ṣā) = Ashlesha; चित् (cit) = Citra; म्ऊ (mū) = Mula; ष्अ (ṣa) = Shatabhishak; ण्य (ṇya) = Bahrani; स्ऊ (sū) = Punarvasu; म्आ (mā) = Uttaraphalguni; ध्आ (dhā) = Anuradha; रे (re) = Revati; म्ऋ (mṛ) = Mrigashira; घ्आ (ghā) = Magha; स्व्आ (svā) = Svati; आपस् (āpas) = Purvashadha; अजस् (ajas) = Purvabhadrapada; क्ऋ (kṛ) = Krittika; ष्य (ṣya) = Pushya; ह (ha) = Hasta; ज्ये (jye) = Jyeshtha; ष्ट्ह्आ (ṣṭhā) = Shravishtha; इति (iti) = quota di chiusura; ऋक्ष्आस् (ṛkṣās) = nakshatra; लिङ्गैस् (liṅgais) = con le abbreviazioni.

Con le abbreviazioni, le nakshatra sono dette: ja, dra, ga, kha, sve, ahi, ro, sa, cit, mu, sa, nya, su, ma, dha, na, re, mri, gha, sva, apo, ajas, kri, sya, ha, jye e shtha.

जावाद्यंश्ऐः समम् विद्यात् पूर्वार्धे पर्वसूत्तरा ।
भ्आद्आनम् स्य्आच् चतुर्दश्य्आं द्विभ्आगेभ्यो’धिको यदि ॥ १५ ॥
jāvādyaṃśaiḥ samam vidyāt pūrvārdhe parvasūttarāḥ ।
bhādānam syāc caturdaśyāṃ dvibhāgebhyo’dhiko yadi ॥ 15॥

जौ (Jau) = Ashvini; आदि (ādi) = ecc.; अंश्अ (aṃśa) = porzione; समम् (samam) = la copia; विद्य्आत् (vidyāt) = bisogna sapere; प्ऊर्व (pūrva) = prima; अर्ध (ardha) = mezza; पर्वसु (parvasu) = tra questi parvan; उत्तर्आस् (uttarās) = quelli dopo; भ (bha) = nakshatra; अदन (adana) = consumati; स्य्आत् (syāt) = questo sarà; चतुर्दश्य्आम् (caturdaśyām) = quattordicesimo tithi; द्वि (dvi) = due; भ्आग (bhāga) = porzioni; अधिकस् (adhikas) = di più; यदि (yadi) = se.

Con le porzioni ja, ecc., si dovrebbe conoscere la coppia [le due porzioni del parvan nakshatra]. Tra quei paravan, quando nella prima metà [del parvan nakshatra], le nakshatra consumate sono le successive [al 15mo tithi]. Se ancora nelle due porzioni [della nakshatra], sarà nel quattordicesimo tithi.

कला दश सविंशा स्याद् द्वे मुहूर्तस्य नडिके ।
द्विस्त्रिंशत् तत् कल्आन्आम् तु षट्च्चत्ई त्र्यधिक्आ भवेत् ॥ १६ ॥
kalā daśa saviṃśā syād dve muhūrtasya naḍike ।
dvistriṃśat tat kalānām tu ṣaṭccatī tryadhikā bhavet ॥ 16॥

कल्आ (Kalā) = kala; दश्अन् (daśan) = dieci; सविंशा (saviṃśā) = più un ventesimo; स्य्आत् (syāt) = dovrebbe essere; द्वे (dve) = due; मुह्ऊर्तस्य (muhūrtasya) = di un periodo di 48 minuti; नड्इके (naḍike) = due periodi di 24 minuti; द्विस् (dvis) = doppio; त्रिंश्अत् (triṃśat) = trenta; तत् (tat) = che; कल्आन्आम् (kalānām) = di kala; तु (tu) = ma; ष्अट् (ṣaṭ) = sei; श्अत्ई (śatī) = cento; त्रि (tri) = tre; अधिक्आ (adhikā) = aggiungere; भवेत् (bhavet) = questo è.

Due volte dieci più un ventesimo di kala dovrebbero essere due nadika di un muhurta. Quei trenta [muhurta] dovrebbero essere seicento più altri tre [603] kala.

नड्इके द्वे मुहूर्तस् तु पङ्चाशत् पलमाषकम् ।
म्आष्अक्आत् कुम्भको द्रोण कुटपैर् वर्धते त्रिभिः ॥ १७ ॥
naḍike dve muhūrtas tu paṅcāśat palamāṣakam ।
māṣakāt kumbhako droṇaḥ kuṭapair vardhate tribhiḥ ॥ 17॥

नड्इके (naḍike) = due nadika; द्वे (dve) = due; मुह्ऊर्तस् (muhūrtas) = periodo di 48 minuti; तु (tu) = ma; पङ्च्आश्अत् (paṅcāśat) = cinquanta; पल (pala) = pala; म्आष्अक (māṣaka) = mashaka; म्आष्अक्आत् (māṣakāt) = da un mashaka; कुम्भकस् (kumbhakas) = kumbhaka; द्रोण्अस् (droṇas) = drona – 4 volte un mashaka; कुट्अपैर् (kuṭapair) = con questi kutas; वर्धते (vardhate) = questo cresce; त्रिभिस् (tribhis) = di tre.

Due nadika sono un muhurta, ma un mashaka (adhaka) è uguale a cinquanta pala. Da un mashaka (adhaka) è un kumbhaka o drona (4 volte un adhaka) aumentato di tre kuta.

ससप्तकम् भयुक् सोमः सूर्यो द्यूनि त्रयोदश ।
नवम्आनि तु पञ्च्आह्नः क्आष्ट्ह्आ पञ्च्आक्ष्अर्आ भवेत् ॥ १८॥
sasaptakam bhayuk somaḥ sūryo dyūni trayodaśa ।
navamāni tu pañcāhnaḥ kāṣṭhā pañcākṣarā bhavet ॥ 18॥

स (Sa) = più; सप्तक (saptaka) = sette; भ (bha) = nakshatra; सोमस् (somas) = la Luna; स्ऊर्यस् (sūryas) = il Sole; द्य्ऊनि (dyūni) = giorno; त्रयोदश्अ (trayodaśa) = tredici; नवम्आनि (navamāni) = noni; तु (tu) = e; पञ्च (pañca) = cinque; अह्नस् (ahnas) = di un giorno; क्आष्ट्ह्आ (kāṣṭhā) = un kashtha; पञ्चन् (pañcan) = cinque; अक्ष्अर्आ (akṣarā) = akshara; (bhavet) = così è.

La Luna è unita a una nakshatra [sessanta] più sette [volte in uno yuga]. Il Sole è unito a una nakshatra per 13 5/9 giorni. Un kashtha è cinque akshara.

श्रविष्ट्हाभ्यो गुण्आभ्यस्तान् प्राग्विलग्नान् विनिर्दिशेत् ।
स्ऊर्य्आन् म्आस्आन् षऴ्भ्यस्त्आन् विद्य्आत् च्आन्द्रमस्आन् ऋत्ऊन् ॥ १९॥
śraviṣṭhābhyo guṇābhyastān prāgvilagnān vinirdiśet ।
sūryān māsān ṣaḻbhyastān vidyāt cāndramasān ṛtūn ॥ 19 ॥

श्रविष्ट्ह्आभ्यस् (śraviṣṭhābhyas) = Shravishthas a.k.a. Dhanishtha; गुण्आभ्यस् (guṇābhyas) = dalle moltiplicazioni; त्आन् (tān) = quelle; प्र्आञ्च् (prāñc) = est; विलग्न (vilagna) = ascendente; विनिर्दिश्एत् (vinirdiśet) = possiamo dichiarare; स्ऊर्य्आन् (sūryān) = solare; म्आस्आन् (māsān) = mesi; ष्अऴ्भ्यस् (ṣaḻbhyas) = dalle sei; त्आन् (tān) = quelle; विद्य्आत् (vidyāt) = possiamo conoscere; च्आन्द्रमस्आन् (cāndramasān) = mesi lunari; ऋत्ऊन् (ṛtūn) = stagioni.

Dagli Shravishtha moltiplicati (Dhanishtha), si dovrebbero dichiarare gli ascendenti ad est. Bisogna dichiarare i mesi solari stagionali delle sei [stagioni]. Dalle sei [stagioni], si conoscono quei mesi lunari stagionali.

अतीतपर्वभागेभ्यः शोधयेद् द्विगुण्आम् तिथिम् ।
तेषु मण्ड्अलभ्आगेषु तिथिनिष्ट्आंगतो रविः ॥ २०॥
atītaparvabhāgebhyaḥ śodhayed dviguṇām tithim ।
teṣu maṇḍalabhāgeṣu tithiniṣṭāṃgato raviḥ ॥ 20 ॥

अत्ईत (atīta) = passati oltre; पर्वन् (parvan) = parvan; भ्आग (bhāga) = porzione; श्ओधयेत् (śodhayet) = deve essere sottratto; द्विगुण्आम् (dviguṇām) = duplice; तिथिम् (tithim) = tithi; तेष्उ (teṣu) = in questi; मण्ड्अल (maṇḍala) = cerchio; भ्आग (bhāga) = porzione; तिथि (tithi) = tithi; निष्ट्आम् (niṣṭām) = desiderato; गतस् (gatas) = situato nel; रविस् (ravis) = Sole.

Dalle porzioni dei parvan oltrepassati, deve essere sottratto dal doppio il tithi. In quelle porzioni del cerchio, il Sole è situato nel tithi desiderato.

या पर्वभादानकलास् तासु सप्तगुण्आं तिथिम् ।
प्रक्ष्इपेत् कल्आ सम्ऊहस् तु विद्य्आद् आद्आनक्आः कल्आः ॥ २१॥
yāḥ parvabhādānakalās tāsu saptaguṇāṃ tithim ।
prakṣipet kalā samūhas tu vidyād ādānakāḥ kalāḥ ॥ 21 ॥

य्आस् (yās) = quelli i quali; पर्व (parva) = parvan; भ (bha) = nakshatra; आद्आन (ādāna) = presi; कल्आ (kalā) = kala; (tāsu) = tra questi; (sapta) = sette; गुण्आ (guṇā) = moltiplicati; तिथिम् (tithim) = tithi; प्रक्ष्इपेत् (prakṣipet) = addizionati; कल्आ (kalā) = kala; सम्ऊहस् (samūhas) = aggregato; तु (tu) = ma; विद्य्आत् (vidyāt) = conosceremo; आद्आनक्आस् (ādānakās) = quelli sottomessi; कल्आस् (kalās) = kala.

Dichiarato da questo, dovremmo conoscere la nakshatra del tithi e quei kala concessi. Aggiungendo i kala e l’aggregato conosceremo i kala sottomessi.

यद् उत्तरस्यायनतो गतं स्याच्छेष्अम् तथा दक्षिणतो’यनस्य ।
तदेकषष्ट्य्आ द्विगुणम् विभक्तं सद्व्आदश्अम् स्य्आद् दिवसप्रम्आणम् ॥ २२ ॥
yad uttarasyāyanato gataṃ syāccheṣam tathā dakṣiṇato’yanasya ।
tadekaṣaṣṭyā dviguṇam vibhaktaṃ sadvādaśam syād divasapramāṇam ॥ 22 ॥

यद् (yad) = quale; उत्तरस्य (uttarasya) = del corso settentrionale; अयनतस् (ayanatas) = da ayanatas; गतम् (gatam) = situato lì; स्यात् (syāt) = dovrebbe essere; शेषम् (śeṣam) = resto; तथा (tathā) = così; दक्षिण (dakṣiṇa) = corso sud; दक्षिणतस् (dakṣiṇatas) = dal corso meridionale; अयनस्य (ayanasya) = dell’ayana; तद् (tad) = quello; एकषष्ट्या (ekaṣaṣṭyā) = per sessantuno; द्वि (dvi) = due; द्विगुणम् (dviguṇam) = moltiplicato per due; विभक्तम् (vibhaktam) = diviso; स (sa) = più; द्वादश (dvādaśa) = dodici; स्यात् (syāt) = dovrebbe essere; दिवसप्रमाणम् (divasapramāṇam) = misura del giorno [in muhurta].

Quello che si trova dall‘ayana del corso nord. Così, il resto dovrebbe trovarsi dal corso sud dell’ayana. Così, questo moltiplicato per due, diviso per sessantuno, più dodici dovrebbe essere la misura del giorno (in muhurta).

यदर्धम् दिनभागानं सदा पर्वणि ।
ऋतुश्एषं तु तद् विद्य्आत् सङ्ख्य्आय सह पर्वण्आम् ॥ २३ ॥
yadardham dinabhāgānaṃ sadā parvaṇi ।
ṛtuśeṣaṃ tu tad vidyāt saṅkhyāya saha parvaṇām ॥ 23॥

यद् (yad) = quale; दिनभागानम् (dinabhāgānam) = delle porzioni del giorno (lunare); सदा (sadā) = sempre; पर्वणि (parvaṇi) = in ogni parvan; ऋतुशेषम् (ṛtuśeṣam) = resto della stagione; तु (tu) = quello; विद्यात् (vidyāt) = si dovrebbe sapere; सङ्ख्याय (saṅkhyāya) = con il calcolo; सह (saha) = insieme; पर्वण्आम् (parvaṇām) = dei parvan.

Quella che è la metà delle porzioni dei giorni [lunari] (15 tithi) è sempre in ogni parvan e quel resto della stagione dovrebbe essere conosciuto con il conteggio dei parvan.

इत्युपायसमुद्देशः भूयोप्यह्नः प्रकल्पयेत् ।
ज्ञ्एयर्आश्इगताभ्यस्ता विभजेत् ज्ञ्आनराशिना ॥ २४ ॥
ityupāyasamuddeśaḥ bhūyopyahnaḥ prakalpayet ।
jñeyarāśigatābhyastā vibhajet jñānarāśinā ॥ 24 ॥

इति (iti) = significa; उपायसमुद्देशस् (upāyasamuddeśas) = conoscenza del significato; भूयस् (bhūyas) = regola; अपि (api) = pari; अह्नस् (ahnas) = dal giorno; प्रकल्पयेत् (prakalpayet) = dovrebbe determinare; ज्ञेयर्आश्इगताभ्यस्तास् (jñeyarāśigatābhyastās) = quelli sono moltiplicati da quanti situati nel misurazione da conoscere; विभजेत् (vibhajet) = dovrebbe essere diviso; ज्ञ्आनराशिना (jñānarāśinā) = con la quantità del risultato.

La regola della conoscenza del significato [il risultato] può essere determinato anche dal giorno. Moltiplicando quelli contenuti nella quantità conosciuta. Dividendoli per la quantità del risultato.

अग्निः प्रजापतिः सोमो रुद्रोदितिर् बृहस्पतिः ।
सर्प्आश् च पितरश् चैव भगश् चैव्आर्यम्आपि च ॥ २५ ॥
agniḥ prajāpatiḥ somo rudroditir bṛhaspatiḥ ।
sarpāś ca pitaraś caiva bhagaś caivāryamāpi ca ॥ 25 ॥

अग्निस् (agnis) = Agni; प्रजापतिस् (prajāpatis) = Prajapati; सोमस् (somas) = Soma; रुद्रस् (rudras) = Rudra; अदितिस् (aditis) = Aditi; बृहस्पतिस् (bṛhaspatis) = Brahaspati; सर्पास् (sarpās) = Sarpas; च (ca) = e; पितरस् (pitaras) = Pitṛ; च (ca) = e; एव (eva) = in verità; भगस् (bhagas) = Bhaga; च (ca) = e; एव (eva) = in verità; भगस् (aryamā) = Aryaman; अपि (api) = anche; च (ca) = e.

Agni, Prajapati, Soma, Rudra, Aditi, Brahaspati, Sarpas, Pitri, Bhaga e Aryaman.

सविता त्वष्ट्आथ वायुश् चेन्द्राग्नी मित्र एव च ।
इन्द्रो निरृतिर् आपो वै विश्वेदेव्आस् तथैव च ॥ २६॥
savitā tvaṣṭātha vāyuś cendrāgnī mitra eva ca ।
indro nirṛtir āpo vai viśvedevās tathaiva ca ॥ 26॥

स्अविता (savitā) = Savitri; त्वष्ट्आ (tvaṣṭā) = Tvashtri; अथ (atha) = e; वायुस् (vāyus) = Vayu; च (ca) = e; इन्द्र (indra) = Indra; अग्नि (agni) = Agni; इन्द्राग्नी (indrāgnī) = Indra e Agni; मित्रस् (mitras) = Mitra; एव (eva) = in verità; च (ca) = e; इन्द्रस् (indras) = Indra; निरृतिस् (nirṛtis) = Nirriti; आपस् (āpas) = Apa; वै (vai) = di fatto; विश्वेदेवास् (viśvedevās) = Vishvedevas; तथा (tathā) = così; एव (eva) = in verità; च (ca) = e.

Savitri, Tvashtri, Vayu, Indra e Agni, Mitra, Indra, Nirriti, Apa e Vishvedevas.

विष्णुर् वसवो वरुण्ओ’ज एकपात् तथैव च।
अहिर्बुध्न्य्आस् तथ्आ प्ऊष्आ अश्विनो यम एव च ॥ २७ ॥
viṣṇur vasavo varuṇo’ja ekapāt tathaiva ca।
ahirbudhnyās tathā pūṣā aśvino yama eva ca ॥ 27 ॥

विष्णुस् (viṣṇus) = Vishnu; वसवस् (vasavas) = Vasus; वरुणस् (varuṇas) = Varuna; अज एकपात् (aja ekapāt) = Aja Ekapat; तथा (tathā) = così; एव (eva) = in verità; च (ca) = e; अहिर्बुध्न्यास् (ahirbudhnyās) = Ahirbudhnyas; तथा (tathā) = così; पूष्आ (pūṣā) = Pushan; अश्विनस् (aśvinas) = Ashvins; यमस् (yamas) = Yama; एव (eva) = in verità; च (ca) = e.

Vishnu, Vasus, Varuna, Aja Ekapat, Ahirbudhnyas, Pushan, Ashvins e Yama.

नक्षत्रदेवत्आ ह्येता एताभिर् यज्ञकर्मणि ।
यजम्आनस्य स्आस्त्रज्ञैः न्आम नक्षत्रजम् स्पृत् ॥ २८॥
nakṣatradevatā hyetā etābhir yajñakarmaṇi ।
yajamānasya sāstrajñaiḥ nāma nakṣatrajam spṛt ॥ 28॥

नक्षत्र (nakṣatra) = nakshatra; देवता (devatā) = divinità; चिअओ (ciao) = davvero; एताभिस् (etābhis) = con quelli; यज्ञ (yajña) = rituale; कर्मन् (karman) = esecuzione; यजमानस्य (yajamānasya) = della persona che esegue o paga per un sacrificio; सास्त्र (sāstra) = testo; ज्ञ (jña) = sapendo; नाम (nāma) = nome; नक्षत्र (nakṣatra) = nakshatra; ज (ja) = nato; स्पृत् (spṛt) = riceve.

Infatti, queste divinità delle nakshatra, con quelle usate nei rituali della persona che li compie o paga per un sacrificio, possedendo la conoscenza degli shastra, ottiene un nome sorto dalle nakshatra.

इत्येवम् मासवर्ष्आण्आम् मुहूर्तोदयपर्वण्आम् ।
दिनर्त्वयनम्आस्आङ्गम् व्य्आख्य्आनं लगधो’ब्रव्ईत् ॥ २९ ॥
ityevam māsavarṣāṇām muhūrtodayaparvaṇām ।
dinartvayanamāsāṅgam vyākhyānaṃ lagadho’bravīt ॥ 29 ॥

इति (iti) = così; मस (masa) = mese (sinodico); वर्ष (varṣa) = anno; मुहूर्त (muhūrta) = muhurta (48 minuti); उदय (udaya) = alzati; पर्वन् (parvan) = parvan (Luna piena e Luna Nuova); दिन (dina) = giorno; ऋतु (ṛtu) = stagione; अयन (ayana) = ayana (il corso settentrionale e meridionale del Sole); मस (masa) = mese; व्याख्यानम् (vyākhyānam) = esposizione; लगध (lagadha) = Lagadha; अब्रवीत् (abravīt) = raggio.

Così, Lagadha ha parlato dell’esposizione del mese [sinodico], dell’anno, dei muhurta, dei parvan, dei giorni, delle stagioni, degli ayana e dei mesi (solari).

सोमसूर्यस्त्ऋचरितं विद्वान् वेदविद् अश्नुते ।
सोमस्ऊर्यस्त्ऋचरितं लोकं लोके च सन्ततिम् ॥ ३०॥
somasūryastṛcaritaṃ vidvān vedavid aśnute ।
somasūryastṛcaritaṃ lokaṃ loke ca santatim ॥ 30॥

सोम (soma) = la Luna; सूर्य (sūrya) = il Sole; स्तृ (stṛ) = stella; चरित (carita) = corso; विद्वान् (vidvān) = saggio; वेदविद् (vedavid) = conoscere il veda; अश्नुते (aśnute) = un maestro; सोम (soma) = la Luna; सूर्य (sūrya) = il Sole; स्तृ (stṛ) = stella; चरित (carita) = corso; लोकम् (lokam) = mondo; लोके (loke) = nel mondo; च (ca) = e; सन्ततिम् (santatim) = progenie.

Il saggio che conosce il veda del corso della Luna, del Sole e delle stelle, padroneggia il corso della Luna, del Sole e delle stelle, il mondo nel mondo e la progenie.

विषुवम् तद्गुणं द्वाभ्यां रूपहीनम् तु षड्गुणम् ।
यल्लब्धम् त्आनि पर्व्आण्इ तथ्आर्धम् स्आ तिथिर् भवेत् ॥ ३१॥
viṣuvam tadguṇaṃ dvābhyāṃ rūpahīnam tu ṣaḍguṇam ।
yallabdham tāni parvāṇi tathārdham sā tithir bhavet ॥ 31॥

विषुवम् (viṣuvam) = equinozio; तद् (tad) = quello; गुणम् (guṇam) = moltiplicato; द्वाभ्याम् (dvābhyām) = per due; रुप (rupa) = uno; हीन (hīna) = sottratto; रूपहीनम् (rūpahīnam) = sottratto da uno; तु (tu) = e; षष् (ṣaṣ) = sei; गुण (guṇa) = moltiplicato; षड्गुणम् (ṣaḍguṇam) = moltiplicato per sei; यत् (yat) = quale; लब्धम् (labdham) = ottenuto; तानि (tāni) = quelli; पर्वाणि (parvāṇi) = parvas; तथा (tathā) = così; अर्धम् (ardham) = dimezzato; सा (sā) = quello; तिथिस् (tithis) = tithi; (bhavet) = dovrebbe essere.

Quell’equinozio moltiplicato per due, sottratto da uno e moltiplicato per sei. Ciò che si ottiene sono i parvan. Così la metà, dovrebbe essere quel tithi.

माघशुक्लप्रपन्नस्य पौषकृष्ण्असमापिनः ।
युगस्य पञ्चवर्ष्अस्य क्आलज्ञ्आनम् प्रचक्षते ॥ ३२॥
māghaśuklaprapannasya pauṣakṛṣṇasamāpinaḥ ।
yugasya pañcavarṣasya kālajñānam pracakṣate ॥ 32॥

माघ (māgha) = mese di Magha; शुक्ल (śukla) = Luna crescente; प्रपन्न (prapanna) = arrivando; पौष (pauṣa) = mese di Pausha (Pushya); कृष्ण (kṛṣṇa) = Luna calante; समापिन् (samāpin) = conclusione; युगस्य (yugasya) = dello yuga; पञ्चन् (pañcan) = cinque; वर्ष (varṣa) = anno; काल (kāla) = tempo; ज्ञ (jña) = conoscenza; प्रचक्षते (pracakṣate)  = quello detto.

Questi vengono chiamati i cinque anni dello yuga che cominciano con la Luna crescente nel mese di Magha e che si concludono durante la Luna calante nel mese di Pausha [Pushya] da chi conosce il tempo.

तृतीयाम् नवमीम् चैव पौर्ण्अमासीम् त्रयोदशीम् ।
ष्अष्ट्ह्ईम् च विष्उव्आन् प्रोक्तः द्व्आदश्य्आम् च समम् भवेत् ॥ ३३ ॥
tṛtīyām navamīm caiva paurṇamāsīm trayodaśīm ।
ṣaṣṭhīm ca viṣuvān proktaḥ dvādaśyām ca samam bhavet ॥ 33 ॥

तृतीयाम् (tṛtīyām) = terzo giorno di una quindicina lunare; नवमीम् (navamīm) = nono giorno di una quindicina lunare; च (ca) = e; एव (eva) = anzi; पौर्ण्अमासीम् (paurṇamāsīm) = giorno di Luna piena; त्रयोदशीम् (trayodaśīm) = tredicesimo giorno; षष्ट्हीम् (ṣaṣṭhīm) = sesto giorno di una quindicina lunare; च (ca) = e; विष्उवान् (viṣuvān) = equinozio; प्रोक्तस् (proktas) = dichiarato; द्वादश्याम् (dvādaśyām) = nel dodicesimo giorno di una quindicina lunare;nच (ca) = e;bसमम् (samam) = ripetuto;nभवेत् (bhavet) = dovrebbe essere.

L’equinozio è dichiarato nel terzo giorno della quindicina lunare, nel nono giorno della quindicina lunare e nel giorno di Luna piena [della quindicina crescente]; nel sesto giorno della quindicina lunare e nel dodicesimo giorno della quindicina lunare [della quindicina calante]. Questo si ripete [sempre durante lo yuga di cinque anni].

चतुर्दशीम् उपवसथस् तथा भवेत् यथोदितो दिनम् उपैति चन्द्रमाः ।
म्आघश्उक्ल्आह्निको युङ्क्ते श्रविष्ट्ह्आय्आम् च व्आर्ष्इक्ईम् ॥ ३४॥
caturdaśīm upavasathas tathā bhavet yathodito dinam upaiti candramāḥ ।
māghaśuklāhniko yuṅkte śraviṣṭhāyām ca vārṣikīm ॥ 34 ॥

चतुर्दशीम् (caturdaśīm) = quattordicesimo giorno della quindicina lunare; उपवसथस् (upavasathas) = upavasatha; तथा (tathā) = così; भवेत् (bhavet) = dovrebbe essere; यथा (yathā) = come; उदितस् (uditas) = risorto; दिनम् (dinam) = giorno; उपैति (upaiti) = arrivo; चन्द्रमास् (candramās) = la luna; माघ (māgha) = Magha (mese di); शुक्ल (śukla) = quindicina cresente; आह्निक (āhnika) = durante; युङ्क्ते (yuṅkte) = è entrato; श्रविष्ट्हायाम् (śraviṣṭhāyām) = tra quelli in Shravishtha nakshatra a.k.a. Dhanishtha nakshatra; च (ca) = e; वार्ष्इकीम् (vārṣikīm) = anno.

Quando upavasatha arriva nel giorno [subito dopo alba] è il quattordicesimo giorno della quindicina lunare. La Luna durante la quindicina crescente del mese di Magha è unito all’anno tra quelli in Shravishtha (Dhanishtha) nakshatra.

यथा शिखा मयूराण्आं नागानाम् मण्अयो यथा ।
तद्वद् वेद्आङ्गशास्त्राण्आं ज्योतिष्अम् म्ऊर्धनि स्थितम् ॥ ३५॥
yathā śikhā mayūrāṇāṃ nāgānām maṇayo yathā ।
tadvad vedāṅgaśāstrāṇāṃ jyotiṣam mūrdhani sthitam ॥ 35 ॥

यथा (yathā) = come; श्इखा (śikhā) = una cresta; मयूराण्आम् (mayūrāṇām) = dei pavoni; नागानाम् (nāgānām) = dei serpenti; मणयस् (maṇayas) = gemme; यथा (yathā) = solo così; तद्वद् (tadvad) = conoscenza; अङ्ग (aṅga) = ramo; शास्त्र (śāstra) = insegnamento; ज्योतिषम् (jyotiṣam) = Jyotisha; मूर्धनि (mūrdhani) = nel posto più prominente; स्थितम् (sthitam) = situato.

Come la cresta dei pavoni e le gemme dei serpenti, proprio così, in questo modo è situato lo jyotisha, nel posto più importante degli insegnamenti dei rami della conoscenza.