Upanishad

Atharvashira
Upanishad

Atharvashikha
Upanishad

Adhyatma
Upanishad

Advaitabhavano
Upanishad

Advayataraka
Vedanta

Amritabindu
Upanishad

Aravindo
Upanishad

Arunachaleshvara
Ashtottara

Annapurna
Upanishad

Amritanada
Upanishad

Avadhuta
Upanishad

Avyakta
Upanishad

Astrologia

Astronomia

Surya Siddhanta

Jyotisha  Siddhanta
Sangraha